Paragrafta Anlam Konu Anlatım ve Sorular

PARAGRAF YAPISI
(1) Doğadaki yaşama büyük katkısı olan ağaçlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. (2) Çıkan yangınlarla bir bir çekiliyor hayat sahnesinden. Bu yangınlara insanların bilinçsiz davranması neden oluyor ne yazık ki… Sorumsuzca atılan bir sigara izmariti binlerce ağacın ölümüne yol açıyor örneğin. (3) Doğal yaşama katkısı olan ağaçları korumak için çevremizdeki insanları hem uyarmalı hem de bilinçlendirmeye çalış¬malıyız.
1 numaralı bölüm, giriş bölümüdür. Giriş bölümün¬de “doğadaki yaşama katkısı olan ağaçların yok ol¬maya başladığı” konusu ortaya konmuştur.
2 numaralı bölüm, gelişme bölümüdür. Bu bölüm¬de giriş bölümünde ortaya konan “ağaçların yok olmaya başladığı” düşüncesi nedenleriyle birlikte ele alınmıştır.
3 numaralı bölüm ise, sonuç bölümüdür. Burada “ağaçların yok olması” durumuyla ilgili neler yapı¬lacağı bir sonuca, karara bağlanmıştır
1. Bir sanat yapıtını başarılı kılan özellik işte bu¬dur.
2. Ya da doğrudan doğruya anlatmasa bile öy¬le şeyler yapar ki o duygular,o düşünceler bizde doğar.
3. Hayır; o olay karşısında duyduklarını, dü¬şündüklerini de anlatır.
4. Bir şair herhangi bir olayı anlatmak istese bize salt gerçeği mi yansıtır? 5. Böylece şair kendi iç gerçeğini ortaya koy¬muş olur.
Numaralanmış cümlelere baktığımızda kendi başı¬na genel bir yargı bildiren cümlenin bulunmadığını görüyoruz. Ancak 4 numaralı cümlede bulunan soru cümlesi kendinden sonraki cümlelerde açıklanabile¬cek bir yargı niteliği taşıdığından ilk cümle olabilir. Cevap özelliği gösteren cümle ise 3 numaralı cüm¬ledir. Bu cümle hayır diye başlamış ve şairin gerçe¬ğin dışında kendi duygu ve düşüncelerini de anlattığını eklemiş, 2 numaralı cümlede ise bu duygu ve düşüncenin nasıl aktarıldığından söz edilmiş. 5 nu¬maralı cümlede bu aktarmayla şairin ne kazandığı açıklanmıştır, 1 numaralı cümlede sadece şairden değil sanat yapıtından söz edilerek anlatılanlardan genel bir sonuç çıkarılmış. Kısaca cümleler 4.3.2,5,1 şeklinde sıralanırsa parça anlamlı bir bü¬tün oluştum r.
1.Aşağıdakilerden hangisi bir yazının ilk cümlesi olmaya en uygundur?
A) Yeni öykücüler arasında Türkçe’yi bütün güzelli¬ği ile kullananlar var.
B) Başka öykülerini de dergilerde okumuştum ama bunu hepsinden güzel buldum.
C) Bunda, tiplerin çok canlı, öykülerinin otobiyografik olmasının da etkisi
var.
D)Bir bakıma, bu son iki kitabı birer dil olayı ola¬rak değerlendirilmelidir.
E) Birçok yeni öykücünün, buna gereğinden fazla önem verdiğini gördük.
2. “Bir yazı okudum geçenlerde. Beğenmedim o yazı¬yı yalnız beğenmemek değil, iyice kızdım, tepem attı. Yazar, şu ‘ağırbaşlı’, ‘bilgin’ denen kimseler¬den olacak; öğütler veriyordu gençlere, kitabı nasıl okumalı, onu anlatıyordu.”
Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse, düşünce en uygun biçimde sürdürül¬müş olur?
A) Onlara sorun, gösterirler size en iyi kitapları. Böylece, seçmek için uğraşıp yorulmaktan kur¬tulursunuz.
B) Aldırmayın okumak için şunun bunun dediklerine; benim dediklerime
de aldırmayın. Ben ne karışırım, keyif sizindir, bildiğiniz gibi okuyun.
C) Sen beğensen de beğenmesen de benim seçtiğim kitabı okuyacaksın.
Böyle bir buyruk, en isteklileri bile okumaktan soğutur.
D) Gerçek okuma, bir çıkar beklemeden, sadece geçmişin ya da bugünün kişileriyle söyleşmeyi sevdiğimiz için, eğlenmek için okumaktır.
E) Okuma alışkanlığı kişiden kişiye değişse de ki¬şilere sağladığı yararlar
büyük ölçüde değişmez ki…
3. “Dilencilere ekmeğimiz varsa ekmek, paramız var¬sa para verirdi; hiç değilse bir fincan kahve içirirdi. Bir şeyimiz yoksa, tertemiz bir bardak soğuk su ve¬rirdi; bir de gözlerindeki teselliyi!”
Aşağıdakilerden hangisi, başına da sonuna da konulsa, bu paragrafın düzenini ve anlam bü¬tünlüğünü bozmaz? Paragraf Başına Cümle Ekleme
A) Annem, gezgin satıcıları da geri çevirmezdi.
B) İyi bir kadındı annem, kapıdan kimseyi eli boş çevirmezdi.
C) Annem kapıya gelince, önce, aç olup olmadık¬larını sorardı.
D) Kapıda onları görünce, annemi çağırırdım.
E) Annemin yaptığı bu iyiliklere, gözleriyle teşek¬kür ederlerdi.
4. “Fakat, daha umutlandıracak kadar bulut kümelen¬meden, güneyden acı
bir rüzgar koptu. Bu keskin samyeli, yerden süpürge ile toz kaldırır gibi,
gökteki bulutları sildi süpürdü. Gök, çıplak ve boş kaldı.”
Bu parçayı, aşağıdaki cümlelerden hangisiyle başlatmak uygun olur?
A) Aylar ayları kovaladı, yine de yağmur yağmadı.
B) Havada bir ağırlık vardı, gökyüzü kapkara bulutlarla kaplanmıştı.
C) Öğleye doğru, küçük, hafif bulutlar isteksiz is¬teksiz gökte toplandı.
D) Koyu kırmızı bir şafak söküyor, ortalık yavaş yavaş ağarmaya başlıyordu.
E) Şimdi sanki gök, ona olan borcunu bereketli bir yağmurla ödüyordu.
Paragraf Sonuna Cümle Ekleme
5. “Trenle Zürich’ten Bern’e gittik. Karşımızda oturan orta yaşlı, gözlüklü
bayan iki büyük gazeteyi didik didik etti. Bir genç kız, kulağında
walkmen, hem müzik dinledi, hem de bir dergiden makaleler oku-du.
Sadece sayfaları çevirirken dışarı baktı. Bir de¬likanlı, kalın bir kitaptan
başını kaldırmadı. İki kez gözlerini kapayıp okuduklarını yineledi içinden.
Yan tarafta genç bir çift, yine ellerinde birer kitap hep okudular.
Bu parçanın sonuna, aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilemez?
A) Kısaca, bizden başka herkes okuyordu.
B) Sanki dünyayla ilgilerini kesmiş gibiydiler.
C) Oysa yol boyunca görülecek ilginç şeyler de vardı.
D) Bu insanlar okumaktan başka bir şey bilmiyorlardı sanki.
E) Çünkü bu insanlar, doğayı önemsemiyorlardı.
6. Hangisi gelirse anlam bütünlüğü sağlanır?
Bu roman Reşat Nuri’nin önemli ve başarılı bu yapıtı değildir. Ancak ….
Reşat Nuri bu yapıtında yer yer şematik ve didaktik olmakla birlikte çok
önemli toplumsal bir sorunu romana taşımıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akı¬şına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) ilk tezli romanlarımızdandır.
B)içerdiği gözlemler ve yaşantılar yönünden ilginç özellikler taşımaktadır.
C)yaklaşık doksan yıl önce yaşanan sorun, günümüzde de çözülememiştir.
D) yaşanmış olaylardan yola çıktığı için tarihçilere kaynaklık etmiştir.
E) sanatçının toplumsal roman alanındaki çalışmalarının ilk örneği olması açıcından ilginçtir.
7. Yazın değeri taşıyan bir roman, bir öykü, bir oyun, yaşam çevremizi
genişletir; içinde bulunduğumuz gerçek dünyanın dışına çıkarır bizi ………
Tam tersine gerçekleri değişik bir gözle görmemizi, olaylara farklı
açılardan bakmamızı sağlar.
Bu parçada boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Bu, elbette, bir kaçış ya da kendi gerçeklerimizden kopuş değildir.
B) İç gerilimlerimizden, sıkıntı ve bunalımlarımızdan büyük ölçüde
kurtarır.
C) Okuma, insanı her türlü tutkudan kurtararak özgürleştirir.
D) Okuyan bir kişi, bütün bilgi eksikliklerini giderebilir.
E) Okunan her kitap, iç zenginliğini artırır, duyguları harekete geçirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir