ÖSS'DE ÇIKMIŞ ANLATIM BOZUKLUĞU SORULARI

Tüm soruları ve cevap anahtarını görmek için aşağıdan sayfa numaralarına tıklamanız gerekmektedir.
1. “İyi bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir sözcüğü attığımızda cümlenin anlam ve anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir ”
Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle değildir?
A) Neşeli, sağlıklı, şen bu görünüşü vardı.
B) Yağmur, sabaha değin aralıksız yağdı.
C) Bütün gün tarlada hiç ara vermeden çalıştık.
D) Doğadaki çatılılar üzerinde sayısız inceleme yapıldı.
E) Ormanların iklim üzerindeki etkisi anlatıldı.
(1981-ÖSS)
2. “Sınıfa girer girmez insanı düşündüren, ilginç sorular
I
başlar.Çocukların düşüncelerine önem verince,
şaşırtıcı sorular peş peşe gelir. Bir anda büyür,
II                                                                        III
küçücük çocuklar,mantıkları ile kocaman olurlar.”
IV                                      V
Yukarıdaki parçada altı çizilmiş sözlerden, bulunduğu yere göre anlamca en gerekli olanı hangisidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1982-ÖSS)
3. “Hiçbiri – Ali Suaivi’den başka – ülkede bu ayaklan¬mayı düşünmemiş, padişaha bağlılığı kutsal bir gö¬rev saymıştır. ”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
A) İkinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır.
B) Birinci cümlecikteki arasöz, gereken biçimde düzenlenmemiştir.
C) Birinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır.
D) Birinci cümlecikteki yüklemin sonuna “-dir” eki getirilmemiştir.
E) Her iki cümleciğin yüklemleri arasında olumlu¬luk olumsuzluk bakımından uyum sağlanmamıştır.
(1982-ÖSS)
4. “Genç saçlarına ak düşmemiş, şiirimize, hikâ¬yeciliğimize taptaze bir hava getiren isimlerdi bu saydıklarım.”
Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konursa anlam karışıklığı giderilmiş olur?
A) genç B) saçlarına C) hikâyeciliğimize
D) getiren E) bu
(1982-ÖSS)
5. “Yazar, bu özü, birtakım ilkelerden, hazır formüller¬den yola çıkarak değil, somut gerçeklerden, yaşan¬mış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor.”
Bu cümlede geçen kelimelerden hangileri atıldı¬ğında cümlenin anlamında hiçbir daralma olmaz?
A) bu – yeniden
B) ilkelerden – somut
C) birtakım – değil
D) yazar – gerçeklerden
E) hazır – yaşanmış
(1983-ÖSS)
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili ke¬lime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği giderdik.
B) Parkın içindeki kurumuş ağaçları kestik.
C) Yokuşun dibindeki ahşap eve taşındık.
D) Babamla birlikte evdeki eski eşyaları dışarı ta¬şıdık.
E) Gölün kıyısındaki yaşlı çınar ağaçlarının altına koştuk.
(1983-ÖSS)
7. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım yönünden yanlıştır?
A) Yayınevinin çıkardığı bütün romanları alı¬yorum,
okuyorum.
B) Bu koşullar içinde pek çok sanatçı olduğunu duyuyorum,
görüyorum.
C) Bu konuda söylenenlere inanıyor, her yerde öne sürüyordu.
D) Geçen ay yayımlanan aylık dergilerin birinde okudum, gördüm.
E) Erken yatıp erken kalkmanın yararına inanırdı, herkesi de inandırırdı.
(1983-ÖSS)
8. “Cansız varlıkların ya da soyut kavramların çoğul¬ları özne olduğunda bunların yüklemleri tekil olur.”
Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Köylüler, uzaktan uzağa bağrıştılar.
B) Dağlar, gün batımına doğru kızıllaştı.
C) Boksörler yaman dövüştüler.
D) Bu düşünceler, geçerliliğini çoktan yitirdi.
E) Bu tür duygular, gözlerimi yaşartırlar.
(1983-ÖSS)
9. “Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle Türkleştirdi.” cümlesindeki anlatım pürüzü nasıl giderilebilir?
A) “şehirlere” yerine “şehirlerde” kelimesini getire¬rek
B) “Türkleştirdi” den önce, “insanları” kelimesini ekleyerek
C) “yerleştirmek suretiyle” yerine “yerleştirerek” kelime-sini
getirerek
D) “Türkleştirdi” yerine “Türkleştirildi” kelimesini ekleyerek
E) “Türkleştirdi”den önce, “oraları” kelimesini ekle¬yerek
(1984-ÖSS)
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “daha” keli¬mesi çıkarılınca cümlenin anlamında daralma olur?
A) İstiyorsanız bir defa daha anlatayım.
B) Bilmiyorum, ben göreve daha yeni başladım.
C) Bekle, Müdür Bey daha gelmedi.
D) O zamanlar bu yol, şimdikinden daha kötüydü.
E) Görünüşüne bakma, daha altı yaşına yeni girdi.
(1984-ÖSS)
11. Bu kitap, yayınevimizin ölümünün 10. yıldönümün
I                       II                                         III
de ünlü şaire onun yüce anısına armağandır.
IV               V
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için hangi kelime ya da kelime grubu çıkarılma¬lıdır?
A) l. B) II. C) III. D) IV. E) V.
(1985-ÖSS)
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kendi” kelime¬sinin çıkarıl-ması, anlatımda bozukluğa yol aç¬maz?
A) Bu ayrıcalığın sadece kendi için olduğunu sanı¬- yorsa aldanıyor.
B) Kendi gibi gece gündüz çalışacak birini arıyor.
C) O da herkes gibi kendi hakkına razı olmalıdır.
D) Herkesi kendi gibi düşünmeye zorluyor.
E) Bu kez kendi değil, kardeşi gelmiş.
(1985-ÖSS)
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “onu” kelime¬si çıkarılırsa cümlenin anlatımı bozulur?
A) Çoğu zaman biçimsel özellikler üzerinde durur, az da olsa
onu geliştirmeye çalışırız.
B) Bulunduğu çevreyi inceliyor, onu yazılarında gereç olarak
kullanıyor.
C) Fıkranın geleneksel anlamını değiştirmiş, onu daha da zenginleştirmiştir.
D) Yazma sözünden ne anladığımı açıklamak, onu tanımla-mak istiyorum.
E) Çevremizi duyu organlarımız yardımıyla tanır, onu bu organlarımızla öğreniriz.
(1985-ÖSS)
14. Bu ilaç, mide yanmasına sebep olmadığı gibi ne de asit – baz dengesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye de yol açmaz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “ilaç” kelimesine “-m” eki getirilerek
B) “ne de” kelimeleri atılarak
C) “yol açmaz” yerine “sebep olmaz” denilerek
D) “olumsuz” kelimesi çıkarılarak
E) “ne de” kelimeleri “üzerinde” kelimesinin sonu¬na alınarak
(1986-ÖSS)
15. Yoksul görünümlü biriydi bu. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi.
Yukarıdaki ikinci cümlede bir anlatım bo¬zukluğu vardır. Bu bozukluk, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “kısa” yerine “kısaydı” getirilerek
B) “kısa’dan sonra “ve” ekleyerek
C) “kısa” yerine “ve” koyarak
D) “kısa”dan sonra “değil” ekleyerek
E) “boyu”dan sonra “da “ekleyerek
(1986-ÖSS)
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Öğretmenin, öğrencilerinin aile durumları ile de ilgilenmesi gerekir.
B) Yazarlarımızın köy yaşayışına ilgilenmeleri top¬lumumuz açısından çok yararlıdır.
C) Bir romancının şiirle ilgilenmesi sanatı için ya¬rarlı olur.
D) Kişilerin meslekleri dışında başka işlerle ilgilen¬- meleri onları dinlendirir.
E) Öğrencilerin iyi kitaplarla ilgilenmesini sağla¬mak bir eğitim işidir.
(1986 -ÖSS)
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu kadar yorgunluktan sonra iyi bir tatili hak et¬mişti.
B) Memur, dostça ve yumuşak başlılıkla cevap ve¬ri- yordu.
C) Fotoğafçılıkla ilgili incelikleri ve teknik bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz.
D) Ayrıca, arasıra gözüme çarpan yanlışlıkları da belirttim.
E) Durmadan gazoz ve çekirdek yenilen bu yerden hemen
uzaklaştım.
(1986 – ÖSS)
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ise” kelimesi¬ne gerek yoktur?
A) Mektup yazmış ise gelmekten vazgeçmiştir.
B) Bunun nedeni ise beni çok sevmemesidir.
C) Olayı ancak kendin gördün ise tanıklık yapabi¬lirsin.
D) Bunu yapan o ise gidip kendisiyle konuşun.
E) Yanlış öğrenecek ise hiç öğrenmesin.
(1986 – ÖSS)
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fazla” kelimesine gerek yoktur?
A) Güneşte fazla dolaşmayın.
B) Fazla kaleminiz var mı?
C) Buralara fazla yağmur yağmaz.
D) Bundan böyle, daha fazla erken kalkmalısın.
E) Fırını fazla ısıtmanıza gerek yok.
(1986- ÖSS)
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ben” kelime¬si çıkarılınca anlam bozulur?
A) En çok ben merak ediyordum.
B) Ben hemen evimize koştum.
C) Yarışta ben hepsini geçmiştim.
D) Ben 1963 yılında doğdum.
E) Ben geç geleceğini biliyordum.
(1986 – ÖSS)
21. Ölçümlere ne zamandan beri başladınız?
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “ne zamandan beri” yerine “ne zaman” getirilmeli
B) “ne zamandan” yerine “hangi tarihten’ getirilmeli
C) “başladınız” yerine “başlıyorsunuz” getirilmeli
D) “beri” yerine “bu yana” getirilmeli
E) “başladınız” yerine “başlamıştınız” getirilmeli
(1987-ÖSS)
22. Bu sonuca ulaşılacağını belki de biliyor olmalılar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “ulaşılacağını” yerine “ulaşılabileceğini” getirilmeli
B) “belki de” yerine “sanıyorum” getirilmeli
C) “ulaşılacağını” yerine “ulaşılmayacağım” getiril¬meli
D) “biliyor olmalılar” yerine “biliyorlardır” getirilmeli
E) “olmalılar’ yerine “olabilirler” getirilmeli
(1987 -ÖSS)
23. Önümüzdeki haftanın programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık sayın seyirciler.
Bu cümledeki düşünme hatasını gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) “önümüzdeki” yerine “gelecek” kelimesi getirilmeli
B) “çalıştık” yerine “çalışıyoruz” kelimesi getirilmeli.
C) “hatırlamaya” yerine “tanıtmaya’ kelimesi geti¬rilmeli
D) “önemli” kelimesi “bazılarını” kelimesinden önce getiril-meli
E) “sayın dinleyiciler” sözü cümle başına alınmalı
(1987-ÖSS)
24. Shakespeare’in oyunları arasında en sık sahnele¬nen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimse¬nenler arasında Hamlet ve Othello’dur.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılma¬lıdır?
A) “en çok” sözü kaldırılmalı
B) “en sık” sözü kaldırılmalı
C) “ve” yerine “ile” kelimesi getirilmeli
D) “oyunları” sözünden sonra gelen “arasında” ke¬limesi kaldırılmalı
E) “Hamlet” sözünden önce gelen “arasında” keli¬mesi
kaldırılmalı
(1987-ÖSS)
25. Bunun üzerine üyeler, bir an sessizlik içinde kaldı¬lar ve herkes ellerini havaya kaldırarak söz istedi¬ler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılma¬lıdır?
A) “üyeler” kelimesi kaldırılmalı
B) “ve” kelimesi çıkarılıp, yerine virgül (,) konmalı
C) “herkes” kelimesi kaldırılmalı
D) “bunun üzerine” sözü “üyeler” kelimesinden sonra getirilmeli
E) “ellerini” kelimesi kaldırılmalı
(1987-ÖSS)
26. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, “yaklaşık” kelimesi yanlış kullanılmıştır?
A) Ev ona, yaklaşık hesapla otuz milyon liraya mal olmuş-tu.
B) Köy Ankara’ya yaklaşık olarak yetmiş kilometre uzaktaydı.
C) Doğup büyüdüğü kasabaya, yaklaşık on yıldır uğramamıştı.
D) Bu büyük apartmanlar, birbirine yaklaşık yapıl¬- mıştı.
E) Yaklaşık olarak üç metre kumaşın yeteceğini sanıyordu.
(1987-ÖSS)
27. İçtenlikle söylüyorum:eğer vapur biletini almamış
I                                    II                      III
olsaydım, bu geziden vazgeçerdim.
IV                        V
Bu cümleden altı çizili sözcüklerin hangisi çıka¬rılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) l. B)II. C) III. – D) IV. E) V.
(1988-ÖSS)
28. Arkadaşım gördüklerini, duyduklarını gizli bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı.
Bu cümlede gereksiz kullanılmış iki sözcük aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Arkadaşım – bir B) Bir – yavaşça
C) Arkadaşım – gibi D) Gizli – yavaşça
E) Gizli – sırmış
(1988-ÖSS)
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo¬zukluğu vardır?
A) Hastalığı nedeniyle bir süre geri hizmete alın¬ması onu bir hayli
üzdü.
B) Hemen getireceğini söyleyerek aldığı makası hâlâ geri iade
etmemiş.
C) Onun, bu küçücük ricamı geri çevireceğini hiç sanmıyorum.
D) Bu işte geri planda kalmak istemem.
E) Olayın geri kalan bölümünü siz anlatın.
(1988-ÖSS)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir