KELİME GRUPLARI

Yan yana dizilen kelimeler, ya yargı bildirerek cümleyi, ya da varlık ve hareketleri karşılayarak kelime gruplarını meydana getirirler. Bu diziliş, Türkçenin söz diziminin bazı kurallarına bağlıdır. Türkçe söz diziminin en belirgin özelliği, ana unsurun genellikle sonda bulunmasıdır.
Kelimelerin, bir varlığı, kavramı, niteliği, durumu, hareketi karşılamak üzere, belirli kurallar içinde yan yana gelerek oluşturdukları kelime topluluklarına kelime grubu denir.
Varlıklar, kavramlar, nitelikler, durumlar, hareketler birer kelimeyle de karşılanır. Ama bir kelime bunlardan birini karşılamaya yetmiyorsa, yani bir varlığı, kavramı, niteliği, durumu, hareketi ancak birden fazla kelimeyle karşılayacaksak kelime gruplarını kullanırız.
Kelime ile kelime grubu arasındaki fark, kelime grubunun belli kurallar dahilinde bir araya gelen kelimelerden oluşuyor olmasıdır. Yani kelime grubunun birden fazla kelimeden oluşması.
Kelime Gruplarının Görevleri ve Özellikleri
]Tek kelime ile karşılanmayan varlık, kavram, nitelik, durum ve hareketleri karşılar. Kelime grupları, kavramları en verimli şekilde dile getirmede kullanılan kolaylıklardır.
Meselâ, “ipek” ve “böcek” kelimeleri tek başlarına birer varlığı karşılarlar. Ama “ipek böceği” kelime grubunun karşıladığı varlığı tek kelime ile karşılayamayız.
Bunun gibi “telefon etmek, kör olmak, fotoğraf makinesi” kavramlarını da tek kelime ile karşılamak mümkün değildir.
] Kelime gruplarının en küçüğü iki kelimeden oluşur.
]Varlık, kavram, nitelik, durum ve hareketleri, anlamlarını genişleterek, belirterek, pekiştirerek, niteleyerek karşılar.
Meselâ, “Çocuk çiçeği arkadaşına uzattı.” cümlesini, “Küçük çocuk, elindeki kır çiçeklerini çok sevdiği arkadaşına uzattı.” şeklinde, varlıkların nitelik ve niceliklerini de bildirerek ifade edebiliriz.
]Cümle ve diğer kelime grupları içinde, tek kelime gibi (isim, sıfat, zarf ve fiil) görev yapar.
Küçük çocuk, / elindeki kır çiçeklerini / çok sevdiği arkadaşına / uzattı.
İsim isim isim fiil
Dallarda uzanan hışırtılar, / ağaçtan ağaca sürüklenerek, / ormanın kızıl
İsim zarf isim
derinliklerinde / kayboluyordu.
fiil
elindeki / kır çiçeklerini
isim
çok sevdiği / arkadaşına
sıfat
Dallarda uzanan / hışırtılar,
sıfat
ağaçtan ağaca / sürüklenerek,
ikileme
ormanın / kızıl derinliklerinde
isim
]Ana unsur grubun sonundadır.
Yemyeşil ovalar ana unsur: ovalar
Kuş sesleri ana unsur: sesler
Fiile dayalı gruplarda hareketin oluş sırası gösterilir.
Gülü koparıp koklayınca önce koparma, sonra koklama
Birleşik fiille edat grubunda ana unsur başta bulunur.
Gelebilmek ana unsur: gelmek
Adam gibi ana unsur: adam
]Kelime gruplarında unsurların sırası, konuşma ve şiir dilinde değişebilir, araya gruba dahil olmayan kelimeler girebilir.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.
Gönlümü, Maraşlı’nın yaktı kara haberi.
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak.
Kandilli yüzerken uykularda,
Mehtabı sürükledik sularda.
Sırtına Sakarya’nın Türk tarihi vurulur.
Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin.
]Kelime gruplarının diğer kelimelerle ve kelime gruplarıyla ilişkisi, grubun sonundaki çekim ekleriyle sağlanır. Bu çekim ekleri sadece grubun son kelimesine değil, o gruba aittir.
Çalışkan insan, kendi varlığında hüküm süren bir aheng-i bütün kâinat-a nakleder.
]İkiden fazla kelimeden oluşan gruplarda içe içe geçmiş, birbirini tamamlayan başka kelime grupları da bulunur.
Küçük oda
soluk ışık
mumun soluk ışığı
Küçük odadaki mumun soluk ışığı
]Kelime gruplarının vurgusu grubun yapısına göre değişir.
Küçük odadaki mumun soluk ışığı
bütün kâinat
Türkçedeki kelime grupları şunlardır:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir