YDS Hazırlık İrregular Verb

Yabancı dil (İngilizce) sınavları için fiiller.

V1 V2 V3 Anlamı
Arise (from) Arose Arisen -den meydana gelmek, çıkmak
Be Was/were Been
Bear bore Borne/born Doğmak
Beat Beat Beaten/beat Dövmek, vurmak
Become Became Become Olmak / yakışmak
Begin Began Begun Başlamak, ön ayak olmak / meydana gelmek
Bend Bent Bent Eğmek, bükmek / den bağlamak
Bet Bet Bet Bahse girmek
Bid Bid Bid Fiyat teklifi, fiyat arttırma
Bind Bound Bound Bağlamak, sarmak / fazla sıkmak (dar bir giysi)
Bite Bit Bitten Isırmak/oltaya vurmak/sertlik (soğuk)
Bleed Bled Bled Kanamak/dili acımak, dili yanmak
Blow Blew Blown Esmek
Break Broke Broken Kemsek/çatlak, ara, boşluk/iş arası/kırılmak, kopmak
Breed Bred Bred Üremek /yetiştirmek /sebep olmak
Bring Brought Brought Getirmek
Broadcast Broadcast Broadcast Yayımlamak, (tohum) saçmak, herkese söylemek
Build Built Built Yapmak, kurmak, inşa etmek
Burst Burst Burst Patlamak, yarılmak
Buy Bought Bought Satın almak
Cast Cast Cast Atmak, fırlatmak
Catch Caught Caught Yakalamak
Choose Chose Chosen Seçmek, tercih etmek, istemek
Cling Clung Clung Sıkıca sarılmak/yakınında olmak/bağlı olmak
Come Came Come Gelmek
Cost Cost Cost Değerinde olmak
Creep Crept Crept Sürünmek, sessizce sokulmak, ürpermek
Cut Cut Cut Kesmek
Deal Dealt Dealt (iskambil kağıtlarını) dağıtmak
Dig Dug Dug Kazmak, kazı yapmak, dürtmek, (argo) beğenmek
Do Did Done
Draw Drew Drawn Çizmek
Eat Ate Eaten Yemek
Fall Fell Fallen Düşmek, azalmak
Feed Fed Fed Beslemek
Feel Felt Felt Hissetmek
Fight Fought Fought Savaşmak
Find Found Found Bulmak, keşfetmek
Fit Fit Fit Ayak uydurmak
Flee Fled Fled Kaçmak, firar etmek
Fling Flung Flung Fırlatmak, hızla atmak
Fly Flew Flown  
Forbid Forbade Forbidden Yasaklamak, yasak etmek
Forecast Forecast Forecast Tahmin etmek
Forget Forgot Forgotten Unutmak
Forgive Forgave Forgiven Affetmek, bağışlamak
Forsake Forsook Forsaken Vazgeçmek, yüzüstü bırakmak
Freeze Froze Frozen Donmak, soğutmak / üşümek
Get Got Gotten Elde etmek, kazanmak
Give Gave Given Vermek
Go Went Gone
Grind Ground Ground Öğütmek, ufalamak, çekmek
Grow Grew Grown Büyümek, gelişmeki yetiştirmek
Hang Hung Hung Avlamak 
Have Had Had
Hear Heard Heard  Duymak
Hide Hid Hidden Gizlemek
Hit Hit Hit Vurmak
Hold Held Held Tutmak
Hurt Hurt Hurt Acıtmak, incitmek
Keep Kept Kept Alıkoymak, almak, saklamak
Know Knew Known Bilmek
Lay Laid Laid Yaymak
Lead Led Led Rehberlik etmek, götürmek
Leave Left Left Ayrılmak
Lend Lent Lent Ödünç vermek, borç vermek
Let Let Let İzin vermek
Lie Lay Lain Uzanmak
Light Lit / lighted Lit / lighted Yakmak
Lose Lost Lost Kaybetmek
Make Made Made
Mean Meant Meant Anlamına gelmek
Meet Met Met Bir araya gelmek, buluşmak
Mislay Mislaid Mislaid Yanlış yere koymak, kaybetmek
Mistake Mistook Mistaken Yanlış anlamak
Pay Paid Paid Ödemek
Put Put Put Koymak
Quit Quit Quit Bırakmak, vazgeçmek
Read Read Read
Rid Rid Rid Kurtarmak, temizlemek
Ride Rode Ridden Sürmek, ata binmek
Ring Rang Rung Zil çalmak
Rise Rose Risen Doğmak, yükselmek
Run Ran Run Koşmak, çalıştırmak
Say Said Said Demek, söylemek
See Saw Seen  
Seek Sought Sought Aramak, araştırmak
Sell Sold Sold  Satmak, beğenmek, kendini beğendirmek
Send Sent Sent Göndermek
Set Set Set Koymak, kurmak
Shake Shook Shaken Sallanmak, sarsılmak
Shed Shed Shed Dökmek, saçmak
Shine Shone/shined Shone/shined Parlatmak, (bir ışığı bir yere) çevirmek/çok başarılı olmak
Shoot Shot Shot Ateş etmek
Show Showed Shown/showed Göstermek
Shrink Shrank/shrunk Shrunk (kumaş) çekmek, daralmak/ bir şeyin suyu çekilmek
Shut Shut Shut Kapatmak
Sing Sang Sung Şarkı söylemek
Sit Sat Sat Oturmak
Sleep Slept Slept Uyumak
Slide Slid Slid Kaydırmak
Slit Slit Slit Yarmak, uzunluğuna kesmek
Speak Spoke Spoken Konuşmak
Speed Sped /speeded Sped/ speeded  Çabuk gitmek, hızla gitmek
Spend Spent Spent Harcamak
Spin Spun / span Spun (Yün)eğirmek, (örümcek ağı)örmek/ döndürmek
Spit Spit / spat Spit /spat Saplamak
Split Split Split Yarmak, bölmek
Spread Spread Spread Yayılmak
Spring Sprang /sprung Sprung Sıçramak
Stand Stood Stood Ayakta durmak
Steal Stole Stolen Çalmak, hırsızlık yapmak
Stick Stuck Stuck Saplamak, koymak
Sting Stung Stung (arı)sokmak, (bitki)ısırmak, (biber)yakmak
Stink Stank / stunk Stunk Pis kokmak, kokuşmak
Strive Strove Striven Çalışmak, çabalamak
Strike Struck Struck/stricken Vurmak, çarpmak
String Strung Strung Sicim, ip / koşul, şart
Swear Swore Sworn Küfretmek
Sweep Swept Swept Süpürmek / hızla ilerlemek
Swim Swam Swum Yüzmek, yüzerek geçmek
Swing Swung Swung Sallanmak, sallamak
Take Took Taken Almak
Teach Taught Taught Öğretmek, öğretmenlik yapmak
Tear Tore Torn Yırtmak
Tell Told Told Söylemek, anlatmak
Think Thought Thought Düşünmek, zannetmek, inanmak
Throw Threw Thrown Atmak, fırlatmak / (sözü) çevirmek, yöneltmek
Thrust (into) Thrust Thrust (Bir şeyi başka bir şeyin içine)sokmak,
Understand Understood understood Anlamak, kavramak
Undertake Undertook Undertaken Üzerine almak, üstlenmek
Upset Upset Upset Devirmek, bozmak
Wear Wore Worn Giymek, takmak, silah taşımak/(out) eskitmek, yıpratmak
Weave Wove Woven Dokumak, örmek / kurmak, icat etmek
Weep Wept Wept Ağlamak / sızmak, damlamak
Win Won Won Kazanmak, galibiyet(i)
Wind Wound Wound Sarmak, dolamak
Withdraw Withdrew Withdrawn Geri çekilmek/(from)(parayı hesaptan geri)çekmek
Wring Wrung Wrung (çamaşır)sıkmak, bükmek/ (boynunu)burarak öldürmek
Write Wrote Written Yazı yazmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir