BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

Çağdaş Türk Edebiyatı, Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin hızlandığı, yapılan yeniliklerin başarıya ulaşamadığı, batıya yönelme gereğinin duyulduğu bir zamanda, yani 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesiyle başlayan medeniyet ve kültür değişikliği ve bu değişikliğin dayandığı Batılılaşma olgusunun belirlediği bir gelişim sürecinde değerlendirilebilir.

  1. yüzyılda Türk edebiyatı, batılılaşma hareketine bağlı olarak roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türlerin denenmesiyle çağdaş bir çizgiye girdi.

Türk edebiyatının yönü batı düşüncesinin temel alınması sonucu değişti. Batıyla ilişkiler, aydınların bir batı dilini öğrenmeleri, batı edebiyatından yapılan çeviriler, batıdaki fikir akımları ile tanışma bir kültür ve medeniyet değişimini gündeme getirdi. Sosyal, ekonomik ve siyasî hayatta meydana gelen değişiklikler edebiyata da yansıdı, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar arayışlar devam etti.
Aşağıdaki konu başlıklarına tıklayarak alt içeriklere ulaşabilirsiniz.

III. BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI (19. yy- )

Tanzimat Devri Türk Edebiyatı
Gazete
Hikâye ve Roman.
Tiyatro
Şiir

  1. Birinci Dönem (1860-1876 arası)

Dönemin edebiyatçıları
Şinasi (1826-1871)
Ziya Paşa (1829-1880)
Namık Kemal (1840-1888)
Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)
Şemsettin Sami (1850-1904) 22
Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) 22

  1. İkinci Dönem (1876-1896 arası)

Dönemin Edebiyatçıları 22
Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914)
Samipaşazade Sezai (1860-1936)
Abdülhak Hâmit Tarhan (1852-1937)
Nabizade Nazım (1862-1893)
Muallim Naci (1850-1893)

  1. Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) (1896-1901)

Dönemin Sanatçıları
Tevfik Fikret (1867-1915)
Cenap Şahabettin (1870-1934)
Halit Ziya Uşaklıgil (1867-1945)
Mehmet Rauf (1875-1931)
Dönemin Bağımsız İsimleri
Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944)
Ahmet Rasim (1864-1932)

  1. Fecr-i Âtî Topluluğu (1909-1912)

Dönemin Sanatçıları
Ahmet Haşim (1884-1933)
Refik Halit Karay (1888-1965)

  1. Millî Edebiyat Akımı

Dönemin Sanatçıları
Ömer Seyfettin (1884-1920)
Ziya Gökalp (1876-1924)
Ali Canip Yönten (1887-1967)
Fuat Köprülü (1890-1966)
Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)
Reşat Nuri Güntekin (1889-1956)

  1. Millî Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1899-1974)
Halide Edip Adıvar (1884-1964)
Beş Hececiler
Orhan Seyfi Orhon (1890-1972)
Yusuf Ziya Ortaç (1896-1967)
Faruk Nafiz Çamlıbel (1898-1973)
Enis Behiç Koryürek’in (1892-1949)
Halit Fahri Ozansoy (1891-1971)
Kemalettin Kamu (1901-1948)
Dönemin Bağımsız İsimleri
Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936)
Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

  1. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
  2. 1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı

Yedi Meşaleciler
Dönemin Sanatçıları
Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967)
Necip Fazıl Kısakürek (1905-1983)
Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956)
Memduh Şevket Esendal (1883-1952)
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)
Abdülhak Şinasi Hisar (1888-1963)

  1. Son Dönem Türk Edebiyatı

Garipçiler
Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914-)
Ahmet Muhip Dıranas (1909-1980)
Orhan Veli Kanık.
Sait Faik Abasıyanık (1906-1954)
Falih Rıfkı Atay (1904-1971)
Peyami Safa (1889-1961)
Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) (1886-1963)
Nurullah Ataç (1898-1957)
Suut Kemal Yetkin.
Yaşar Kemal (1922-)
Orhan Kemal (1914-1970)
Edebî topluluklar tablosu..
Edebiyatımızda ilkler tablosu..
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir